OB Onay: Videobotschaft zum Projekt Energiesparschulen

OB Belit Onay: Grußwort zum Projekt Energiesparschulen.