Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide

Yilmaz, Heval

Bezirksratsherr (Die LINKE)

Chemnitzer Straße 28 
30179 Hannover 

E-Mail