Bulgarisch

Насоки за съжителството на хора от различни държави в Хановер

Хановер, столица на федерална провинция, е град, в който хора от целия свят идват да живеят. Характерно за нашия град е, че тук идват хора отвсякъде, било от непосредствено близките райони, било от други континенти. Нашата визия е градско общество, в което изпълненият с уважение и доверие съвместен живот и равните права на всички хора са нещо нормално. В Хановер няма място за никакви форми на дискриминация. Всички жители на Хановер могат по всяко време и по най-естествен начин да бъдат част от това „ние“. Защото многообразието е нашата сила. Това разбиране за нашия град има практически отражения, които намират израз в следните Насоки:

1. Хановер е открит град на многообразието и разбира миграцията като естествена част от нашата обществена действителност.

2. Всички хора в Хановер са равноправни и могат да живеят заедно с нужното уважение. Затова ние се стремим към равноправно участие и справедливи шансове за всички в икономическия, политическия, културния и социалния живот.

3. Животът заедно в многообразие зависи от всички и затова е задача на всички жители на града.

4. Ние желаем изпълнени с живот съседски отношения, при които всички жители на града да могат да живеят заедно без страх поради различията между тях.

5. Ние насърчаваме езиковите познания по немски език и като цяло многоезичието, както и други умения, които дават възможност за участие в обществения живот.

6. Ние се борим решително срещу расизма и всяка друга форма на дискриминация в Хановер.

7. Тези Насоки, основани на хуманизма и общото разясняване на правата на човека, са мерило за цялото общество в града.