Dari/Farsi

رهنمایی های شهر هنوور برای مهاجرین.

هانوفر به عنوان شهر مرکز ایالت، یک شهر مهاجرپذیر است. زندگی انسان‌هایی از همه جا در کنار هم،‌ چه از نواحی همسایه چه از قاره‌های دیگر، مشخصه شهر ما است. دورنمای ما یک جامعه شهری است که در آن زندگی گروهی همه انسان‌ها با احترام و اعتماد همراه با همبستگی و حقوق برابر، امری بدیهی است. هر گونه تبعیض، جایی در هانوفر ندارد. همه ساکنین هانوفر هر لحظه و بدون تردید می‌توانند بخشی از «ما» باشند. چون گوناگونی، نقطه قوت ما است

این تصویر از خود به عنوان شهری مهاجرپذیر، دارای پیامدهای عملی است که در ⁦⁩دستورالعمل‌های ⁦⁩زیر نمود پیدا می‌کنند

 هانوفر یک شهر آزاد دارای گوناگونی است و به مهاجرت به عنوان بخش بدیهی واقعیت جامعه‌مان نگاه می‌کند

 همه ساکنین هانوفر باید بتوانند با حقوق برابر و با احترام باهم زندگی کنند. بنابراین ما برای مشارکت برابر و برابری فرصت‌ها برای همه در زندگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تلاش می‌کنیم

 زندگی گروهی همراه با گوناگونی، به همه بستگی دارد و بنابراین وظیفه‌ای برای همه اعضاء جامعه شهری است. زندگی گروهی همراه با گوناگونی، همچنین نیازمند همه ارزش‌ها و قوانین الزام‌آور است. این زمینه‌های مشترک، قانون اساسی و حاکمیت قانون را در جامعه ما تشکیل می‌دهند

هدف ما، ایجاد محل‌های زندگی پر از انرژی و طراوت است که در آنها همه ساکنین می‌توانند بدون ترس و با تفاوت‌هایشان باهم زندگی کنند

 ما مهارت تسلط به زبان آلمانی و چندزبانگی و نیز توانایی‌های دیگر را که مشارکت اجتماعی را ممکن می‌سازند تقویت می‌کنیم

 ما با جدیت، با نژادپرستی و هر شکل دیگر از تبعیض در هانوفر مبارزه می‌کنیم

 این دستورالعمل‌ها که متعهد به انسانیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، معیاری برای کل جامعه شهری هستند