Grundgesetz

Happy Birthday, Grundgesetz

Impressionen vom Festakt zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes